22 december 2017

Evaluatie van het armoedebeleid in de gemeente Doetinchem

Kurtosis heeft begin 2017 in opdracht van de gemeente Doetinchem de (lokale) keten van armoedebestrijding onder de loep genomen. De aanleiding van dit onderzoek is de uitspraak van de gemeentelijke rekenkamercommissie dat de gemeente onvoldoende inzicht zou hebben in de aard en omvang van de armoedeproblematiek en de samenstelling van de doelgroepen.

Interviews
We hebben interviews gehouden met medewerkers van de toegang, bewindvoerders en vrijwilligersorganisaties en ervaringsdeskundigen, waarin hen werd gevraagd naar hun visie ten aanzien van het gemeentelijke armoedebeleid en in hoeverre de doelstellingen van het armoedebeleid werden gerealiseerd door de gemeente. Ook hebben we inzicht gekregen in de tevredenheid van ketenpartners met de toegankelijkheid en effectiviteit van de verschillende gemeentelijke minimaregelingen.

‘Armoedekaart’
Wij hebben met behulp van gemeentelijke en open databronnen een ‘armoedekaart’ van de gemeente Doetinchem gevisualiseerd. Daarna hebben we deze kaart vergeleken met het gebruik van minimaregelingen in die buurten. Juist in de buurten waar een (groot) deel van de bewoners een inkomen heeft tot 120% van de bijstandsnorm, zou men geholpen zijn met de diverse voorzieningen die de gemeente biedt in het kader van minimabeleid. Met deze analyse kregen we inzicht in de mate waarin de doelgroepen van het armoedebeleid in beeld zijn bij de gemeente. Tenslotte hebben we de cijfers ten aanzien van armoedeprevalentie van de gemeente Doetinchem getoetst aan vergelijkbare gemeenten naar inwoneraantal, centrumfunctie en sociale structuur.

Resultaten
Het mooie van dit onderzoek is dat het breed is ingestoken door de betrokkenheid van ketenpartners en de mix van onderzoeksmethoden. Ook hebben we niet alleen het armoedebeleid als zodanig geëvalueerd, maar tevens onderzocht hoe de samenwerking met de gemeente verloopt en hoe betrokkenen denken over de houding van de gemeente ten aanzien van het aanpassen van regelingen en de visie op armoedebestrijding. Hoewel ketenpartners enkele punten noemden waarop de gemeente nog slagen zou kunnen maken, was elk van hen te spreken over de houding en wil om te veranderen van en de samenwerking met de gemeente Doetinchem.

In onze ogen een mooi project, wat in zeer korte tijd bruikbare resultaten voor de gemeente Doetinchem heeft opgeleverd. Het volledige onderzoeksrapport is hier te downloaden.