12 november 2017

Onderzoek

Bij Kurtosis werken onderzoekers, data-analisten, datavisualisten en beleidsadviseurs samen aan allerlei projecten. Heb je een vraag die (deels) beantwoord wordt met onderzoek, dan zijn wij de juiste partij. Wij zijn creatief, flexibel, deskundig en enthousiast en bedenken voor elke vraag een passende analyse- of onderzoeksopzet die erop gericht is om de juiste kennis boven tafel te krijgen. De resultaten presenteren wij op allerlei manieren; van rapporten tot dashboards en presentaties.

Bij onderzoek kun je bijvoorbeeld denken aan:

Evaluaties
Je wilt graag inzicht in de mate waarin een bepaalde werkwijze erin slaagt om de beoogde doelen te bereiken. Of je wilt weten wat het effect is van een bepaalde maatregel of beleidsaanpassing. Bij evaluaties zoekt Kurtosis uit wat de waarde is van een resultaat of proces. We kijken daarbij naar de doelen van de interventie en de veronderstelde effecten. We bepalen welke personen bij de uitvoering betrokken zijn en wat de doelgroep is van de interventie. Op basis van deze gegevens bepalen wij onze onderzoeksopzet en voeren wij de evaluatie uit. Aan het eind voorzien wij onze opdrachtgevers altijd van concrete aanbevelingen waarmee de organisatie verder kan. Wij streven ernaar dat het rapport niet in de la verdwijnt maar dat organisaties van ons voldoende handvatten krijgen om een verbeterslag te maken.

Rekenkameronderzoeken
Kurtosis is in staat om grondig onderzoek uit te voeren in opdracht van gemeentelijke rekenkamers of rekenkamerfuncties. Het rekenkameronderzoek heeft als doel om de gemeenteraadsleden van onafhankelijke informatie te voorzien. Bij deze onderzoeken gaat het er vooral om dat we onderzoeken of het beleid wordt uitgevoerd zoals door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld. Daarbij hoort ook de vraag of met het beleid de beoogde doelen worden bereikt. Bij rekenkameronderzoek hecht Kurtosis aan een goede samenwerking met de rekenkamer en aan een zorgvuldig proces met hoor en wederhoor.

Maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA)
De MKBA dient om de positieve en negatieve effecten van beleid op de welvaart van de samenleving in te schatten. Het gaat hierbij zeker niet alleen om financiële effecten, maar ook om maatschappelijke effecten. Veel beleid van organisaties is juist gericht op het bereiken van maatschappelijke effecten. Een interessant voorbeeld is preventie en vroegsignalering. Bijvoorbeeld bij eenzaamheid, schulden of andere problematiek. Een MKBA helpt om inzicht te krijgen in de effecten, hier waarde aan te geven en de aanpak van de problematiek te onderbouwen.

Cliëntervaringsonderzoeken en peilingen
Om inzicht te krijgen in de effecten van beleid, is het belangrijk om de doelgroep te bevragen middels een cliëntervaringsonderzoek of peiling. Kurtosis helpt organisaties om de juiste vragen, op het juiste moment en aan de juiste doelgroepen te stellen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan onderzoek onder inwoners van een gemeente, of aan cliënten in de Wmo, Jeugdwet of schuldhulpverlening. Het onderzoek geeft inzicht in de mate waarin effecten worden bereikt en de mate van tevredenheid. Bij Kurtosis vinden wij het belangrijk dat het onderzoek van goede kwaliteit is en zo min mogelijk belastend is voor respondenten. Als we het doen, dan doen we het goed.

In samenwerking met Cure4 heeft Kurtosis een methode ontwikkeld voor een doorlopend cliëntervaringsonderzoek: Evolvr. Naar aanleiding van het primaire proces sturen wij dan de juiste vragen op het juiste moment naar de juiste doelgroep. Wij zijn ervan overtuigd dat als een organisatie dit goed regelt, het onderzoek meer informatie oplevert en de respons ook hoger is.
Lees meer over Evolvr.

Doorrekeningen en prognoses
Gaat er iets veranderen in jouw organisatie of beleid? Wat zouden de effecten daarvan kunnen zijn? Als ‘what if…’ de vraag is, dan denken wij graag mee over een passend onderzoek. We zijn goed met cijfers en in staat om op basis van de huidige gegevens doorrekeningen te maken en scenario’s uit te werken.