Onderzoeken

Wij voeren diverse onderzoeken uit, zoals:

Evaluaties Je wilt graag inzicht in de mate waarin een bepaalde werkwijze erin slaagt om de beoogde doelen te bereiken. Of je wilt weten wat het effect is van een bepaalde maatregel of beleidsaanpassing. Bij evaluaties zoekt Kurtosis uit wat de waarde is van een resultaat of proces. We kijken daarbij naar de doelen van de interventie en de veronderstelde effecten. We bepalen welke personen bij de uitvoering betrokken zijn en wat de doelgroep is van de interventie. Op basis van deze gegevens bepalen wij onze onderzoeksopzet en voeren wij de evaluatie uit. Aan het eind voorzien wij onze opdrachtgevers altijd van concrete aanbevelingen waarmee de organisatie verder kan. Wij streven ernaar dat het rapport niet in de la verdwijnt maar dat organisaties van ons voldoende handvatten krijgen om een verbeterslag te maken.

Rekenkameronderzoeken Kurtosis is in staat om grondig onderzoek uit te voeren in opdracht van gemeentelijke rekenkamers of rekenkamerfuncties. Het rekenkameronderzoek heeft als doel om de gemeenteraadsleden van onafhankelijke informatie te voorzien. Bij deze onderzoeken gaat het er vooral om dat we onderzoeken of het beleid wordt uitgevoerd zoals door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld. Daarbij hoort ook de vraag of met het beleid de beoogde doelen worden bereikt. Bij rekenkameronderzoek hecht Kurtosis aan een goede samenwerking met de rekenkamer en aan een zorgvuldig proces met hoor en wederhoor.

Maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA) De MKBA dient om de positieve en negatieve effecten van beleid op de welvaart van de samenleving in te schatten. Het gaat hierbij zeker niet alleen om financiële effecten, maar ook om maatschappelijke effecten. Veel beleid van organisaties is juist gericht op het bereiken van maatschappelijke effecten. Een interessant voorbeeld is preventie en vroegsignalering. Bijvoorbeeld bij eenzaamheid, schulden of andere problematiek. Een MKBA helpt om inzicht te krijgen in de effecten, hier waarde aan te geven en de aanpak van de problematiek te onderbouwen.

Doorrekeningen en prognoses Gaat er iets veranderen in jouw organisatie of beleid? Wat zouden de effecten daarvan kunnen zijn? Als ‘what if…’ de vraag is, dan denken wij graag mee over een passend onderzoek. We zijn goed met cijfers en in staat om op basis van de huidige gegevens doorrekeningen te maken en scenario’s uit te werken.